Skip to content

Provincie Noord-Holland pakt regiefunctie om woningbouw te versnellen

Provincie Noord-Holland, 17 januari 2023


Alleen door goede gesprekken te voeren met gemeenten, marktpartijen en woningcorporaties kan er gewerkt worden aan oplossingen voor de knelpunten die woningbouw in de weg staan. Dit stelt bouwambassadeur Lex Brans van de provincie Noord-Holland in zijn jaarlijkse rapportage. Uit het rapport blijkt dat de provincie deze samenwerkingsrol steeds beter oppakt.

De provincie heeft volgens de bouwambassadeur steeds meer een regiefunctie in de woningbouwproductie. Wat de bouwambassadeur betreft is de volgende stap dat provinciale gebiedsontwikkelaars bij bepaalde projecten gaan helpen om besluiten rondom de woningbouwopgave te forceren.

Vooruitzicht woningbouw

De piek van de woningproductie ligt nog voor ons in de jaren 2024 t/m 2026. In deze drie jaren staan bijna 100.000 woningen gepland voor oplevering. De gerealiseerde productie in de afgelopen jaren (2018 t/m 2021) ligt echter net boven de 10.000 woningen per jaar. De bouwambassadeur ziet dat de provincie samen met gemeenten hard werkt om de geplande woningen op tijd te kunnen opleveren.

Tegelijkertijd voorzien we dat de diverse externe knelpunten zoals stikstof, geluid en energie de productie parten gaat spelen. Volgens Brans moet er om de komende jaren écht door te pakken op de woningbouwproductie daarom iets gebeuren aan de “barre omstandigheden” waarin de woningbouw zich bevindt. Het is van belang dat er vanuit het Rijk duidelijkheid wordt verschaft over deze thema’s en wat zij betekenen voor de woningbouw.

Hoge rente drukt haalbaarheid bouwprojecten

Brans wijst er verder op dat met name de stijgende rente de haalbaarheid van bouwprojecten drukt. In de meeste gevallen wordt er geld geleend en volgt de aflossing zodra de woningen worden verkocht. Als het risico toeneemt maken ontwikkelaars andere keuzes door bijvoorbeeld meer huurwoningen boven de liberalisatiegrens te bouwen. Mits beleggers uiteraard bereid zijn deze in een onzekerdere markt af te nemen.

Doorzetten

Volgens Brans moet de provincie ook de bestaande voorraad woningen en de binnenstedelijke herstructurering aanpakken. Dat levert in ieder geval snel resultaat op en de aanpak kan gecombineerd worden met de klimaatopgave. De provincie gaat intussen door op de ingeslagen weg: “Als er daadwerkelijk sprake is van uitstel of afstel op grote schaal van bouwprojecten kan dat leiden tot een andere aanpak. We zijn blijvend in gesprek met gemeenten en zullen meedenken of er heroverwegingen nodig zijn met betrekking tot de ontwikkelstrategieën voor woningbouwlocaties.”

Lees alle adviezen van de bouwambassadeur in het rapport.

Back To Top